ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
   

 

 

 

 

         
         
    ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    
       
   

Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα , ενώ αντίθετα ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα που αποκτά , εισόδημα δηλαδή το οποίο προέρχεται τόσο από την ημεδαπή όσο και από την αλλοδαπή.
Θεωρείται κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν :
1. Βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.
2. Είναι προξενικός , διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός - υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
3. Έχει στην Ελλάδα την μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του ή στην Ελλάδα βρίσκεται το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων του (προσωπικοί , οικονομικοί , κοινωνικοί)
Η περίπτωση 1. Δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχουν αποκλειστικά σκοποί τουριστικοί , ιατρικοί , θεραπευτικοί , ιδιωτικοί και η παραμονή δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες.

Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας.
Α. Αίτηση (έντυπο Μ0) γνωστοποίησης αλλαγής κατοικίας με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 και δικαιολογητικά.
Β. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 όπου δηλώνουμε στοιχεία που αφορούν την μεταφορά σε άλλο κράτος
Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται το αφμ του φορολογούμενου.
Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι μέχρι 10/03 του επόμενου της αναχώρησης έτους. Πιο συγκεκριμένα για όσους αναχώρησαν εντός του 2016 η προθεσμία λήγει στις 10/03/2017 και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από 01/01/2017-10/03/2017.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι μέχρι της 09/09 του επόμενου της αναχώρησης έτους. Πιο συγκεκριμένα για όσους αναχώρησαν εντός του 2016 η προθεσμία λήγει στις 09/09/2017.
Δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος ή την αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης εισοδήματος όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
- Ή αντίγραφο της εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε στο άλλο κράτος μέλος
- Ή ελλείψει εκκαθάρισης , αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που υποβλήθηκε.
- Ή βεβαίωση από οποιαδήποτε δημόσια , δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία αποδεικνύεται ο δεσμός του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος .

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένα , δηλαδή αν προέρχονται από χώρα που έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να είναι θεωρημένα σύμφωνα με αυτή (Apostille). Διαφορετικά θα ακολουθείται η προξενική διαδικασία.
Για τα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Άλλα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομισθούν είναι αντίγραφο συμβολαίου εργασίας στο εξωτερικό , αντίγραφο μίσθωσης ή αγοράς κατοικίας , βεβαίωση της κατοικίας από τον αντίστοιχο δήμο του εξωτερικού καθώς επίσης αεροπορικά εισιτήρια και οι σφραγίδες του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από την χώρα εφόσον αφορά τρίτες χώρες.


   
         
         

 

 

 

   
Λογιστικό Γραφείο, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος
Αθανασίου Διάκου 2-4 & Λεωφ. Βείκου 20, Γαλάτσι ΤΚ 11147 Αθήνα
Τηλ. 210 2919906 - Fax. 210 2919906 - Κιν. 695 17 00 160
   
   
Copyright ©2016